HERFST 2021


Later dan het heilig voornemen, ontvangt u hier een  nieuwsoverzicht. We hebben nog steeds geen regering, dus weinig concreets te melden over Bossenstrategie en Boeren………..maar het gist wel.  Zie https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/16/gestuntel-agrinl-laat-staat-van-landbouw-zien

Boze boeren hebben een plan van Agri-NL getorpedeerd, een club van de Rabobank,LTO en de veevoerindustrie: diezelfde LTO heeft grootschaligheid gepropageerd en de Rabobank……….enzovoort.  Laat de hervormingen niet over aan degenen die er het meest aan hebben verdiend vinden ze.

Richtlijnen,kap van habitats:

We kregen antwoord van Drenthe op ons schrijven van begin maart, waar wij de terechte vraag stelden waar al die herinrichting in het Vogelrichtlijngebied voor de Zwarte Specht voor nodig was want het gaat ten koste van zijn habitat.  En dat is een richtlijnverplichting. Antwoord: het staat in het beheerplan………(2016) en als u weer wat mag zeggen is dat al in 2021”……….Het vervult ons langzamerhand maar zeker met het idee dat we met schuivende panelen te maken hebben. `Men voert een program uit van nationaal beleid  en zegt dan dat dat in het ( veranderde) beheerplan N2000 staat……….We weten zeker dat dat van 2016 niet datgeen bevatte dat nu in 2017 zou staan en de afgelopen tijd is uitgevoerd, daar was toen geen sprake van en het was nog geen onderdeel van de in 2009 gepubliceerde herinrichting. Dan kan he t nooit onderdeel zijn van een beheerplan. Want met herinrichting. En kap had een passende beoordeling gemoeten.

Vast staat dat Drenthe en de rest van Nederland zich helemaal niets aantrekken van de  verplichtingen van Vogel-en Habitatrichtlijn.  Daar is ook de Europese Rekenkamer van overtuigd, hoewel ze niet expliciet Nederland noemen:https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_NL.pdf

Trouwe lezers weten het wel: Nederland heeft in 2004 toch  voor haar eigen  stikstofgevoelige EHS gekozen,op aanraden van het Planbureau dat in nr.8 dit idee  lanceerde- en letterlijk debiteerde/bevestigde  dat EHS kon voortgaan onder de vlag van N2000.  Met hulp van de Raad van State kreeg dit een ongehinderde start. Die had over deze Nederlandse uitleg van de Habitatrichtlijn zeker prejudiciële vragen moeten stellen, immers, het Europese recht gaat voor-  maar de RvS sprak af met de Europese Commissie en de Nederlandse regering dat deze “natuurontwikkelingsindustrie” van Nederland ongehinderd voort kon gaan, en dus geen prejudiciële vragen aan het Hof te stellen. Dat is onzinnig onjuist, want de Europese rechter, de hoogste van al, had al in diverse arresten laten weten dat de natuurlijke kenmerken van een gebied waren aangegeven op het Standaard Gegevens formulier, en dat je daarvoor instandhoudingsdoelstellingen moet opstellen. Punt. Europa heeft in 2004 alle N2000 gebieden aangewezen met voor elke gebied een gelimiteerd aantal  natuurlijke kenmerken.  Dat SDF 2004 was niet beschikbaar voor Nederland, dus niemand wist in 2006 wat er vervalst was…………zie nog eens op een rij wat de gevolgen waren:

https://twitter.com/BomenAchterhoek/status/1308784349622554624?s=20

Met strikte uitleg van 2004 ,  blijft de rechtsbescherming van particulieren en boeren onaangetast…………En de Vogelrichtlijn was dan ook geïmplementeerd, hetgeen inhoudt dat de beheerders GEEN bossen van kwalificerende soorten mochten omhakken, onder water zetten of “uitdunnen”, zelfs als het gehate exoten waren………Integendeel! Het staat in bovenstaand rapport van de Rekenkamer. Eveneens in het in 2015 en 2018 uitgegeven “ N2000 en de bossen”. Maar ja, als d e beheerder ziet dat natuur een verdienmodel is, ziet het er heel anders uit en is er met goede lobby veel voor elkaar te krijgen. Altijd handig  ook om een oud -minister of Kamerlid in het bestuur te hebben toch?

Dan kregen we nog een rapport onder ogen, en dat is ook iets waar we ons keer op keer aan stoten, en dat is dat beheerder, bestuur dat met toezicht en handhaving is belast,  en rechtspraak op dezelfde stoel zitten…….:

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)031-e

Voor u uitgelegd:

https://sta-pal.nl/2021/10/democratie-en-rechtstaat/

Nederland kreeg een herkansing in 2010, bij het arrest Sweetman, en ging natuurlijk contrair – dat heeft Rutte zeker vergeten- toen bleek dat met dit arrest  de EHS werd doorgestreept……….. Ook de Europese Commissie had een “andere mening:” dan de hoogste rechter, dus ……….. Wat durft Europa dan nog te zeggen over Polen? Als je de rule of law nog wilt wegmoffelen……….

Nog eentje dan over Nederlands  en lobby: 

https://www.transparency.nl/nieuws/2021/06/lobbyregulering/

GREEN DEAL

De Universiteit van Kiel heeft analyse gemaakt van dit bombastisch stuk, en dat betekent amper klimaatwinst en veel gedoe ten koste van  fors welvaartsverlies. Alles – ook voedsel- wordt duurder,  maar Brussel dramt door terwijl geen klimaatwinst is te halen………….

https://twitter.com/BomenAchterhoek/status/1448608688072273922?s=20

Brief aan NM en Landschappen: boskap

We schreven als LNBBB naar Natuurmonumenten en de Landschappen.

Ze voelen zich niet aangesproken en vinden dat ze het natuurbeheer  heel goed doen. Teo Wams van Natuurmonumenten richtte mede namens deze Landschappen zich ook tot de Woudreus daarmee, en dan moet je natuurlijk wel een bal terug verwachten, zeker als je het over exotenbeheer hebt en eigenlijk vindt boven het bevoegd gezag te staan………..

Dus die brief krijgt hij van ons apart van het antwoord van LNBBB.

 We hebben nog steeds de vernieling van Dwingelderveld en Drents Friese Wold niet vergeten.Over het Noordenveld dat werd afgegraven voor natte hei en de grond-dump ervan langs de A28, wat ten koste ging van de habitat vaan de kwalificerende Zwarte Specht, raak je niet uitgepraat. Temeer daar nu het Fochteloerveen geld krijgt voor boekweitakkers en eerder dit:


Rogge- en boekweitakkers op de heide vergroten de biodiversiteit
Natuurmonumenten poogt met tijdelijke akkers de heide op de Sallandse Heuvelrug te herstellen en daarmee ook de biodiversiteit te vergroten. Op een aantal locaties op de Sprengenberg heeft de organisatie boekweit en rogge ingezaaid. De veldjes trekken veel wespen, hommels, zweefvliegen en andere insecten aan.  

Dan hadden ook de 900 90 jaar oude eiken langs de weg mogen blijven……………

En wat te denken van de prachtige Hedwigepolder? 

Laat agrarisch agrarisch blijven! Het moet.

BOSSENSTRATEGIE

Omdat deze discussie zich verengt tot “hoe groot mag een gebied zijn waar je kapt”, willen we daar een bredere kijk op.  Helaas zien we te veel invloed van de beheerders op de TK leden en zelfs de 1,5 ha kap standaard wordt steeds meer ondersteund vrezen we.

Ander natuurbeleid: petitie van 32.000 overhandigd aan Tweede Kamer

. Ons Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming wil een petitie overhandigen aan Mw. Atje Kuiken. Deze petitie is ondertekend door 34.265 burgers die een “ander natuurbeleid” wensen.Dat gebeurt pas als er eindelijk een nieuwe regering is.

Opheffen strijdige instandhoudingsmaatregelen bos- Habitats: andere wegen?

We kijken of er  nog andere wegen zijn, ook bijvoorbeeld bij de EC of de Raad van Europa met het dringend verzoek  : de tekortkomingen in  de instandhoudingsmaatregelen voor de bos Habitats  die onder de richtlijnen vallen, op te heffen en strafbaar te stellen:

 De EU heeft de habitat- en de vogelrichtlijn goedgekeurd en de Commissie heeft verschillende strategieën vastgesteld om de slechte toestand van de biodiversiteit en staat van instandhouding van de bossen in de EU aan te pakken. “

Ook is er veel mis met de toepassing van het Verdrag/de Verordening van Aarhus. Nederland maakt de raarste kronkelingen om iemand GEEN  belanghebbende te laten zijn. 

Dat is in flagrante strijd met deze verordening.

Biodiversiteit

Niet vergeten; 70 % of meer van de bossen ligt buiten N2000 gebieden en daar mag ook wel het nodige herplant: ons cultuurlandschap is eeuwenoud en robuuste natuur gaat daar als een olifant doorheen.  Kijkt u naar de mooie reportage van 

https://natuurbosdag.nl/

Het gekrijs van SBB en anderen dat  met herstel ervan alle “ natuur “verloren gaat, in alle kranten verspreid zegt genoeg……….

Zie twitter van de Bomenstichting Achterhoek:

@trouw

: Voor #wederhoor hierbij onderbouwde reactie op de Bossenstrategie van 

@carolaschouten

https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/reactieop-de-kamerbrief-van-de-minister.html…

BomenAchterhoek

Cultuurhistorisch beheer

Beheerders lijken te vergeten dat juist het oude cultuurhistorisch beheer voor de enorme biodiversiteit heeft gezorgd, als opgegeven in de Vr en Hr. Zie daarvoor de strikt beschermde soorten, zoals  bijv. vogels en vleermuizen- die bomen hard nodig hebben als functionele leefomgeving. Het zijn de lineaire elementen als laanbomen, bomenrijen, sloten, greppels, boswallen, brandsingels, rabattenbos, die de dieren  moeten kunnen volgen. En waar ook  vele diersoorten huizen.

Dat geldt zeker ook voor oude cultuurlandschappen in Nederland die daarom in stand moeten blijven  mede vanwege hun enorme bijdrage aan de biodiversiteit. 

Wat denkt u van de weidevogels? Een van de droevige voorbeelden is d e schitterende Waalenburger Polder in Texel, die is ONTpolderd……….

Een milieudelict van jewelste. Jewel, door Natuurmonumenten………….

Het is goed dat er in Drenthe daarom een vereniging is opgericht:

https://drentsagrarischerfgoed.nl/

Een selectie van ander nieuws:

Een nieuwe film van Marijn Poels over kap van bos in Noorwegen voor windparken, die Noorwegen zelf niet nodig heeft…………bizar:

https://youtu.be/7RgyLDVlAg4

Windenergie: MILIEU & GEZONDHEID

Direct of indirect zijn windmolens een ramp voor het milieu en de gezondheid:


NATURE, Scientific Reports: Effects of low‑frequency noise from wind turbines on heart rate variability in healthy individuals. 2021

Hinderlijk geluid van Windturbines, Jan de Laat, Louw Feenstra 2021

Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades

Windturbines -gezondheid en risico’s

]]>

Kort nieuws


Stichting de Woudreus diende op 30 augustus jl. haar zienswijze in tegen het ter inzage liggende ontwerp bestemmingplan windmolens en zonnepanelen in Westerveld.
Er ontbraken de nodige aanpassingen aan de recente jurisprudentie van de Raad van State en die van het Hof.

Voorts heeft De Woudreus de Provincie verblijd met een antwoord op haar brief van maart jl..
In deze brief laat de Provincie De Stichting weten dat alle bezigheden van deze winter in het Dwingelderveld waren gebaseerd op het beheerplan 2017.
Dat we er dus niks over mochten zeggen, tot 2022.Wanneer er een nieuw concept beheerplan zou zijn.

Sjoemelen:
Echter het beheerplan2017 is lijnrecht tegenovergesteld aan de instandhoudingsplicht die de provincie zichzelf ook oplegde in haar beheerplan 2016 dat in rechte vast staat……….. maar nergens meer te vinden is.
Van de inhoud 2017 verschiet je van kleur. Dus had de bevolking moeten inspreken en een passende beoordeling moeten plaats vinden. Tegenovergesteld is dit plan nl. aan de instandhoudingsdoelstellingen die vastgesteld zijn door Nederland in 2006 ( met nationale doelen)na de aanwijzing 2004 door Europa. Inhoud van 2017 namelijk is verdere invulling van het Beheer- en Inrichtingsplan, o.m. het plan WILG uit 2011 deel 3 dat niet zou doorgaan ( deel 1 en 2 van 2009/2014 vernietigden reeds habitat en 8 broedplaatsen van de/Zwarte Specht zonder MER en Passende Beoordeling)……….. Bovendien heeft Nederland ingevolge artikel 17 Habitatrichtlijn een update aan Europa gestuurd in 2017, waar geen sprake is van herinrichting en kap. Beheerplan 2016 is daarbij opgestuurd en niet te openen. In N2000 gebieden waar we notabene spreken van een kwalificerende vogelsoort, gebonden aan bos, is vermindering van zijn. habitat die streng is beschermd, verboden. Zie uit

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/faq_en.htm

:(O) The process of establishing the necessary conservation measures for each Natura 2000 site is not an optional provision; it is obligatory for all Member States. This means that, for each Natura 2000 site, those conservation measures, which are deemed to be necessary, must be established and implemented (ECJ case C-508/04).

Zie voor verdere naslag:

https://circabc.europa.eu/sd/a/41f417db-d69d-4f37-9870-6eb5dc0f1577/20150508 Guide N2000 Forests Part I-II-Annexes.pdf


We zeggen het nogmaals: Een Vogelrichtlijngebied als het Dwingelderveld en het Drents Friese Wold verplichten tot instandhouding (bos) van de habitat van de AANGEWEZEN VOGELsoorten. JE MAG ER NIET TUINIEREN !

Archief website Woudreus
Stichting de Woudreus is op zoek gegaan in haar website en vond alles bevestigd wat stiekem was uitgevoerd zonder MER en passende beoordeling, ontheffingen en zonder de vereiste inspraak. Kap van bos- habitat van de Zwarte Specht is de oorzaak van steile achteruitgang van de kwalificerende soort Zwarte Specht en natuurlijk heeft stikstof ( -dioxide) daar niks mee te maken!
Dus stelde de Stichting vast in haar antwoord vast dat dit rechtens gewoonweg niet mag en niet kan. Valse argumenten voor een economisch delict en inbreuk op de N2000 verplichtingen zijn ongepast!

]]>

ZOMER 2021

Waarde lezer,

Lange tijd is verstreken voordat er weer gelegenheid was de website te voorzien van nieuws. 

Er gebeurde genoeg: we hadden onze handen er vol aan.

Ten eerste had Staatsbosbeheer weer kans gezien om het Dwingelderveld verder kaal te laten slaan deze winter.  Nadat we de locaties hadden bekeken, hebben we de provincie geschreven en we kregen weer een welwillend antwoord dat men het zo op prijs stelde dat……………. Dit antwoord was inhoudelijk verre van bevredigend en de stichting is bezig aan een antwoord. 

Ook hebben we geprotesteerd tegen een aantal nieuwe gedragscodes, die van Ruimtelijke inrichting voor steden en kortgeleden de ontwerp- goedkeuringsbesluit gedragscode Bosbeheer: van de laatste verzochten wij die compleet in te trekken. Zo ernstig, dat een overheid zoiets durft presteren. 

Ja, samen met zaag- en biomassaboeren……………te hunnen gerieve………

LNBBB

Zoals bekend werken de boomvrienden samen in de LNBBB: Landelijk NETWERK Bossen en Bomenbescherming: https://bos-en-bomenbescherming.nl/

Inmiddels zijn er al zeer veel artikelen op geplaatst.

Bossenstrategie

Pogingen om het beleid zoals voorgestaan door Minister Schouten en de samenwerkende zaagbroeders, vernoemd in de Bossenstrategie, bij te stellen, zijn, ondanks ons schrijven en dat van o.a. Eef Arnolds, nauwelijks opgepakt. Zie https://bos-en-bomenbescherming.nl/bossenstrategie/

Ons commentaar is aldus:

https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/reactieop-de-kamerbrief-van-de-minister.html

Zie ook commentaar van de Stichting Natuuralert: https://natuuralertnederland.nl/

Meer in bijgaand rapport:
https://natuuralertnederland.nl/wp-content/uploads/2021/01/VlaktekapBosecosystemen_def6_2.pdf

De Tweede Kamer laat het er vooralsnog bij zitten, en wie weet komen de leden in de nazomer nog met extra eisen over bescherming van bos in plaats van te voteren voor een complete herinrichting met wenssoorten die miljoenen gaat bedragen. 

Maar we vrezen dat geldstromen al richting Provincies zijn gegaan, met het doel om land dat nog in handen is van landbouwers te onteigenen en toe te delen aan de natuurmaffia, die dan steun ontvangen van het rijk en het geld weer terugkrijgen van EZ. Het heeft niks te maken met Natura 2000 of Brussel, het is Nederlandse EHS. Nederlands beleid…………je gaat het pas zien als je het door hebt……….

Zie ook hier over de laatste film van Poels op YouTube. 

https://youtu.be/7L-oipO9EbU

BOS OP LANDBOUWGROND ZEER ONWENSELIJK

Het is dan ook van harte te hopen dat de provincie Drenthe de landbouwgrond wel ter beschikking houdt van landbouwers, en de bossen daar laat aanplanten waar ze zeer ten onrechte zijn omgehakt. Oxfam publiceerde een artikel, dat aanplant van bos op landbouwgronden zeer onwenselijk is:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/03/oxfam-klimaatplannen-leunen-te-veel-op-aanplant-nieuw-bos?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-03-08-2021

PROVINCIE DRENTHE EN WOUDREUS

Stichting de Woudreus is gevraagd door de Provincie Drenthe om over de Bossenstrategie in Drenthe van gedachten te wisselen, maar door Corona is dit niet mogelijk. Onze suggesties en ideeën zijn inmiddels schriftelijk toegelicht.

We moeten nog een document  toesturen van de Europese Commissie over Natura 2000 en bossen.

En dat is overigens interessant voor al die omvormers in de Nederlandse samenleving:

Er is niks om te vormen, er dient alleen te worden beschermd en behouden.

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/faq_en.htm#1

Deze link is van 2016, het document is alleen in het Engels. U kunt alle vragen en antwoorden over beheer van bos in N2000 gebieden in deze link vinden.

STIKSTOFCADEAU

Over stikstof zijn vellen vol geschreven, dus we houden het bij het opmerkelijkste:

Denkt u maar aan de stikstof wet van Schouten, die de Kamer erdoorheen jaagde; een krankzinnig en onhoudbaar beleid. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving  is de  Kritische Depositie Waarde GEEN maat voor verslechtering van natuurwaarden, zie 
https://www.vork.org/nieuws/pbl-rapport-legt-bom-onder-stikstofbeleid/

Dus de natuurorganisaties krijgen 5 miljard cadeau gebaseerd op lucht. En vals spel. 

Veel stikstofarme natuur is niet N2000 verplicht maar uitsluitend wens-natuur uit de EHS.

Bovendien wordt er stiekem bijgeplust aan stikstofarme Habitats buiten N2000 gebieden. 

Noordenveld

Denkt u bijvoorbeeld aan het Dwingelderveld, dat ineens stikstofgevoelig zou zijn, gemeten op punten van voormalig, nu afgegraven cultuurland.  Dit is voormalig Vogelrichtlijngebied! Vergeten? Ingewisseld voor wensnatuur. Stikstofgevoelig…………

Maar bestemmingsplan hiervoor is vernietigd door de Raad van State dus de werken zijn illegaal. GEEN MER, geen passende beoordeling.

Een vergunning ervoor, de zogenaamde formele rechtskracht, verheelt dat niet, zo zegt het Hof van Justitie. Illegaal is en blijft illegaal. Dit is een misdrijf.

Kappen van Habitats van vleermuizen op het Noordenveld: een economisch misdrijf.

Kappen van de eikenlaan langs de weg Lhee Kraloo?

Zie de route langs gehele weg op onze website www.woudreus.nl onder kopje media en downloads

 Verboden was de kap door de Raad van State, want de bomen vormden een functionele leefomgeving voor diverse strikt beschermde soorten vleermuizen (artikel 16 Hr.). Dat is ook een misdrijf. Een arrest naast je neerleggen is op zijn minst onrechtmatig.

GIF van de BUURMAN in het Noordenveld?

En dan durven de plegers van al die wandaden en misdrijven nu te klagen dat daar gif resten in de grond zitten. Uiteraard veroorzaakt door de buren van het Dwingelderveld.

Maar dit is gevonden  In  afgegraven land dat 50 jaar had gediend voor landbouw, verhuurd door Natuurmonumenten.  Een gotspe.

Huh? Er was toch gemeten? Er was toch onderzocht?

Enne, met de stikstof was het 1000 % Geen punt, niks aan de hand hoor?

De Grontmij had toch netjes onderzoek gedaan? Er waren toch geen belemmeringen?!!

Moraal: als je iets van functie verandert, wat niet eens mag van de richtlijnen want een Vogelrichtlijngebied als het Dwingelderveld staat geen natuurontwikkeling toe; en die richtlijnverplichtingen zijn het hoogste van al,

  • als je geen verplicht  MER doet, dus bemest akkerland (wat Natuurmonumenten wist);
  • afgraaft t.b.v. voedselarme doeltypen (het woord alleen al………);

dan vraag je illegaal ingevoerde pinguïns te schaatsen in de Amazone.

Feasibility-onderzoeken zijn er niet bij bij dit soort miljoenenprojecten: als het niet lukt heeft de ander het altijd gedaan.

Green Deal

Het kan niemand zijn ontgaan dat meneer Timmermans in Brussel de zaagvrienden groot plezier doet door in te stemmen met biomassa als “duurzaam” Hij wil 3% oud bos laten staan. Tjonge.

De rest mag tegen de vlakte. Voor de zaag- en biomassaboeren. Wel wil hij natuurlijk weer geld ter beschikking stellen voor bosaanplant. WAAR?

Europarlement beslist verder dit jaar.

In Nederland: Niet in de voormalige bossen natuurlijk, want daar komt stikstofarme natuur…… met subsidie.

We blijven herinrichten:

Zie een zo net gepubliceerd stuk van o.a. onze groene vrienden Greenpees, en Urgenda, wie kent ze niet, samen met SBB…… geparenteerd aan onze beleidsburo’s en planbureaus etcetc. Helaas ziet het er al aardig uitgewerkt uit:

https://natuurrijknederland.org/samenvatting/

Kerken van goud, dominees van hout 

Rob Bijlsma’s laatste boek illustreert, door wetenschap en veldwerk, de verwording van Nederlandse natuurbeschermers. De onzin van het groene circus stelt hij op meer dan overtuigende wijze aan de kaak. heb je enig idee of het interview met Rob BIjlsma dat ik je stuurde zonet, erbij kan met een link?

https://www.dvhn.nl/drenthe/Natuurkenner-Rob-Bijlsma-uit-Wapse-over-wellnessende-mensen-die-in-het-Drents-Friese-Wold-hazelwormen-platrijden-en-vogels-verstoren.-Door-corona-zijn-we-de-natuur-nog-verder-uit-gaan-vreten-26977698.html

Conclusie: De bezem moet door de augiasstal van op geldbeluste natuurvernielers en uitbaters.

]]>

OKTOBER 2020

SLACHTING  DOOR  TOPNATUUR: Meten is weten

We ontvingen de uitgave van de Takkeling van de Werkgroep Roofvogels Nederland.

van de Werkgroep Roofvogels Nederland.

In deze uitgave van oktober van dit jaar bevindt zich het resultaat een 30 jarig onderzoek  in het Drents Friese Wold van Rob Bijlsma, wiens naam en reputatie geen toelichting behoeft.  

Tussen 1990 en 2020 werd een lokale broedvogelpopulatie van roofvogels intensief en systematisch bestudeerd. Deze soorten staan aan de top van de voedselpiramide. Hij schetst dat er tot aan 2000 weinig veranderingen waren, behalve het zand-uitbreidingssyndroom in het Aekingerzand. Maar  toen werd het Nationaal Park en brak de hel los. Vooral de exotenhaat muntte uit: 54% Douglas en Corsicaanse Den verdween; 61% van de Oostenrijkse den, 63% van de fijnspar, 69% van de Japanse Lariks, 75% van de Amerikaanse Eik, 76% van de Sitka en 99%van de Pinus Contorta.

Het ging hier om volledige kaalkap, fragmentatiekap, dunningen- als gevolg waarvan van die schaamlappen bos overbleven die uiteraard gevoelig waren voor aantasting. De fragmentatie door grote grazers, fiets en wandel en mountainbikepaden deden de rest. Voeg daarbij de toename van de recreatiedruk, ( 10 tot 30 voudig) en de ramp is compleet. 

Kaalkap…

Helaas hebben de 8000 handtekeningen van de inwoners bij oprichting van Stichting De Woudreus, de waarschuwingen van boswachters  als Harry Hees de ideologische boskap en herinrichting niet mogen verhinderen. Het resultaat voor het bos als leefgemeenschap is schokkend. Zie

https://docplayer.nl/373549-Naaldbossen-in-nederland.html

Een bos van een eeuw waar roofvogels huizen betekent veel voor flora en fauna en voor mensen. Niet zo voor de beheerders en het bevoegd gezag…………..Bijlsma laat in dit onderzoek gedetailleerd  zien wat de gevolgen zijn van dit ramp-beheer.

Flagrante schending van artikel 6 lid 2  HR

Ten eerste: Wespendief, waarvoor dit gebied kwalificeert, is gehalveerd!

Dit gebied staat aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De Soort staat samen met de Zwarte Specht op Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/index_en.htm

Slopen van Habitats van een kwalificerende soort is verboden. Het is dan ook te gek voor woorden en illegaal om habitat  van een kwalificerende soort te slopen. En dat nog  onder het mom van   illegale gedragscode die in de Habitatrichtlijn niet eens bestaat. Onder die fameuze code is 30% van de nesten niet eens opgemerkt. En  overtreding- dus vernieling- al dan niet opzettelijk,  is vooral onbestraft gebleven. Dat is bij de wilde spinnen af en is alleen in een bananenrepubliek te verwachten.

Als de Wespendief in aantal is afgenomen geldt dit net zo voor de Zwarte Specht, hoewel deze soort in dit onderzoek niet wordt genoemd, maar ziet u deze publicatie en dan weet u dat habitatvernieling ook sportvernieling inhoudt.
https://www.nardinclant.nl/ecologisch-profiel-van-de-zwarte-specht/

Het Bosbeheer wordt in Trouw ook als schuldige aangewezen als oorzaak voor de slechte stand van de Zwarte `Specht in een artikel van 12 juli 2019; een onderzoek van de Stichting Bargerveen wijst uit dat de soort dol is op boktorlarven (naast mieren) en die zijn vooral in naaldbomen als  Douglas te vinden .

Schending art. 3 Vr.

Hieronder vallen de in Bijlsma’s onderzoek betrokken Havik en Buizerd (-60%), Sperwers(-90%), Toren- en Boomvalk  met bijna 100%! 

Nestenvernieling

Wat nestboomkeuze betreft had Wespendief voorkeur fijnspar, Havik voor larix, Sperwer voor fijnspar, douglas en sitka en Buizerd voor lariks. 

Door deze nestboomkeuze kreeg je een enorm verlies van nesten.(Van de Zwarte Specht weten we dat de voorkeur uitging naar naaldbomen: die zijn alle negen  weggehaald in het Dwingelderveld voor uitbreiding van de heide en een afvalberg naast de A28. Alleen daar al.)

Kortom: voedsel en nestlokaties verwijderen voor ideologie heeft nefaste gevolgen voor de soorten.En is in een aangewezen Vogelrichtlijngebied een gotspe. Ook al zou overigens  het omvormingsbeleid nationaal beleid zijn, het is strikt verboden het uit te voeren als het gebied eenmaal is aangewezen en dat gebeurde in 2004 of eerder. Dat is vaste jurisprudentie van het Hof.

De rest van de soorten laat zich raden. Wij zullen dat publiceren zodra we er gegevens over vinden.

Niet alleen vogels: zoals we al zeiden is er meer dan veren in een bosgemeenschap: en deze leefgemeenschap is voorgoed teloor gegaan dan wel zeer ernstig aangetast.

Leest u  eerst het uitgebreide goed gedocumenteerde onderzoek  van Rob Bijlsma  over de gevolgen van exotenkap in het Drents Friese Wold, dat exemplarisch is voor ons huidig ideologisch natuur”beheer” in Nederland dat “topnatuur” heet. 

U kunt lid worden door 15 euro per jaar te storten – meer mag-  op NL85 INGB 0000076284 t.n.v. Werkgroep Roofvogels Nederland te Eext.


]]>

SEPTEMBER 2020

Kort nieuws: 

Over subsidies


Het Hof heeft een interessante uitspraak gedaan: subsidies zijn niet uitgekeerd aan particuliere grondbezitters en wel aan TBO’s, tot een bedrag van liefst 1 miljard euro, hetgeen als onterechte staatsteun wordt gekwalificeerd aldus het Europese Hof. Leest u hierover uitgebreid: 

https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/europese-rechter-stelt-de-vereniging-gelijkberechtiging-grondbezitters-in-het-gelijk.html

Over biomassa

 Een gedegen overzicht van Mongabay. Jammer dat nog steeds de essentie van de bijdrage van bossen aan de CO2 vermindering in de atmosfeer er niet in staat. Het is vanuit ecologisch perspectief verwoord, waarbij de betekenis van voorraad en aanwas onvoldoende accenten krijgt. Daarom veronderstellen ze dat in enkele ‘decaden’ de extra overmaat als gevolg van biomassa verstoken weer kan worden vastgelegd.

Dit rapport van Mongabay levert verder veel en voldoende ammunitie om ons te helpen.

 Van rust   voor debossen is geen sprake.

Bossenstrategie

De bossenstrategie mag wel dit najaar verder worden besproken, maar onaangetast blijft toch de opzet om nog meer platte natuur te maken uitgaande van het Klimaatakkoord en de perverse prikkels van subsidie ervoor. En hoewel de resultaten meest pover zijn en veel soorten voor dat doel worden vermorzeld is dit de melodie sinds 1980!

De Woudreus pikte  dit onthullende document voor u op, en daarin staat eigenlijk alles waar wij al zoveel jaren op hameren.

Niets erover in de pers. 


Dit kwam ik tegen op Omgevingsweb: https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/provincies-kunnen-sleutelrol-spelen-in-afstemming-klimaatmaatregelen-en-natuurdoelen/?utm_medium=social&utm_source=email&utm_campaign=Artikel+gedee

Hier staat in wat men van plan is met Nederland: voor wat betreft de hoeveelheid kap van bos en bomen en herplant liefst op boerenland of nieuw te verwerven land.

Tot onze niet geringe verbazing worden petgaten ook al als klimaatdoel gezien. 

Kortom, als u het rapport doorgespit hebt weet u alles

Commentaar Eef Arnolds

Ook kregen wij een belangwekkend  en zeer kritisch commentaar van Eef Arnolds, die Kanttekeningen  heeft bij het concept rapport Revitalisering Nederlandse bossen door Thomassen et al. (Uitgave Unie van Bosgroepen i.s.m. Staatsbosbeheer en Stichting Probos in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Juni 2020.) Dit is een rapport dat mede ten grondslag lag aan het bovenliggend net gepubliceerde Concept- Bossenstrategie. Samenvattend: er is geen noodzaak om de vitaliteit van het bos te versterken; de bossen moeten bestand zijn tegen een scala aan catastrofale voorvallen, zelfs die onvoorspelbaar zijn;  dat zijn irreële eisen. Fundamenteel is voorts de vraag of bosopstanden met een grote biodiversiteit per definitie beter zijn dan kleine. Antwoord: Nee. Alles heeft zijn eigen waarde , dus een diversiteit van landschappen en bostypen is van eminent belang voor de biodiversiteit. Ieder type heeft zijn eigen karakteristieke organismen, ook dennenbossen. Duidelijk is zijn kritiek dat de bossen op zandgronden “geen eigen soortensamenstelling zouden  hebben en kenmerkendheid”. Immers dit is pertinent onjuist!

https://www.groene.nl/artikel/dit-is-landbouw-met-bomen

In het artikel van de Groene wordt overigens  terecht aangekaart dat ‘privatisering’ negatief heeft uitgepakt voor de kwaliteit van het bosbeheer bij Staatsbosbeheer in Nederland. De bijbehorende subsidieregels en commerciële impulsen hebben ook  terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen kansen geboden. De achteruitgang in kwaliteit van het bosbeheer beperkt zich derhalve niet tot de terreinen van Staatsbosbeheer!

De contouren van de nieuwe bossenstrategie doen vrezen, dat het nog erger wordt. Er ontbreekt een referentie, namelijk een beschrijving van de huidige toestand van ons bos. De jaarlijkse bijgroei met hout in onze bossen neemt gestaag af. Daardoor gaat  de opname capaciteit voor CO2 ook dalen. Er wordt bovendien onvoldoende gedaan om waardevolle oude bossen te krijgen. In het kader van het klimaatbeleid en voor een op biodiversiteit gebaseerde houtvoorziening is dat desastreus. Daarnaast wordt bos omgevormd tot open landschappen, waar vooral ongewenste opslag ontstaat.  Voor klimaat en voor biodiversiteit zijn dat ongunstige omstandigheden.

De reactie van Staatsbosbeheer, gaat onvoldoende op die problematiek in. De bijdragen voor een  bossenstrategie behandelen dit evenmin. De protestgeluiden van de in het artikel aangehaalde bezorgde burgers zijn begrijpelijk, maar bieden onvoldoende aanknopingspunten voor een beter bossenbeleid. Er kan heus wel worden gekapt, maar die kap moet meer worden gericht op een betere groei van de overblijvende bossen en minder op vernieling van bossen.

]]>

Zomer 2020

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2019/11/18/behoud-groen-erfgoed Zie tevens de handleiding Erfgoed in Bosbeheer van Probos, gratis te downloaden via www.probos.nl Hoewel deze motie dus stemt tot tevredenheid moet er toch een kanttekening bij geplaatst: want al dit moois is niet wat het is. Want de ‘doelen’ moeten gehaald…………. De wensnatuurlobby is er in geslaagd hun plicht tot herbeplanting naar de boeren te verschuiven, en zijn zelf trots op een gering percentage herbebossing in natuurgebieden. Er blijkt geen bereidwilligheid tot meer bosaanleg in de natuur, vreemd genoeg. Erger is dat Schouten dit steunt. Nog erger dat zij de cultuurhistorische waarde van de nog bestaande bossen negeert en verdere kap niet verbiedt! (Wij vragen ons af of dit wel strookt met de verplichting ons erfgoed in stand te houden, immers naast het kappen, chopperen, graven en rijden de aannemers met zeer zwaar materieel dat het een lust is.) Groningen, /Friesland en Drenthe bedanken voor de eer om voor die aanplant op te draaien want zij doorzien de truc: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/23/lto-noord-regio-noord-gaat-niet-in-gesprek-over-bossenplan?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-23-06-2020 • Biomassa. Verder lijkt er iets te verschuiven in de biomassa- discussie., Belangrijk kan zijn dat Urgenda pleit voor het aanhouden van gas zolang men niets beters weet te verzinnen dan bomen te kappen en dat gruwzaam duurzaam te noemen. Dat zal nog wel even duren, van belang is iedere petitie die langs gaat, te ondertekenen. SER heeft een concept nota vervaardigd waarin kritiek is op biomassa als energiebron, en adviseert de subsidie (!) af te bouwen. HOLTINGERVELD Over dit gebied hebben wij te weinig geschreven. Wel heeft ondergetekende het gebied een aantal malen bezocht, maar zonder de kennis van het gebied van vroeger. Vorig jaar en dit jaar bereikten ons berichten over ook hier veel kap van bomen, zie meldpunt bomenkap. Herinrichting is ook hier het parool en het propagandablad geeft ons daarover genoeg informatie. Welnu, het gebied staat gemeld op de EUNIS-site, factsheet for Havelte-Oost, 029: https://eunis.eea.europa.eu/sites/NL9801071#tab-designations Zoals we inmiddels al weten was de aanwijzing natura 2000- gebied een uitstekende drive om te ontbossen via onze ontwerpbesluiten, wat hebben we gezien: het bouwen van een schaapskooi terwijl de oude nog prima functioneerde, giga- parkeerterrein, een draadgaasding met stenen als ornament voor entree. Een een koek- en zopie tent. Ontbossing is toch echt de bedoeling niet van N2000. Alhoewel het verlies aan bos in het Drents Friese Wold en Dwingelderveld nog veel erger is: Zie maar hoeveel bos Westerveld al is kwijtgeraakt sinds 2000! Holtingerveld is geen nationaal park, wel Natura 2000 gebied. Maar dat beschermt het bos voor geen meter. Zie maar: Maatregelen Holtingerveld broodnodig om unieke natuur veilig te stellen………; beheerders al volop aan de slag; weghalen opslag en rond vennen en poelen. Herstel van stuifzand, en natuurlijk is hier verdroging en stikstof. Hieronder volgt nog een detail van de locaties van de gekapte bossen rond het Holtingerveld. Het valt te vrezen dat men nog niet klaar is met herstellen………. Deze winter is er nog een advertentie gepubliceerd in de Westervelder als protest tegen alle gewroet en de ongebreidelde kap in het Holtingerveld. Holtingerzand wordt genoemd op de kaart Groen Erfgoed; met zeer waardevolle oude boskernen, houtwallen en heggen. Het is een historisch landschap met akker, bos en heide. De cultuurhistorische waardering is, A/B, wat staat voor zeer waardevol. De inventarisatie is zeer volledig. Soorten die worden genoemd zijn: ratelpopulier, zomereik, beklierde heggenroos, grauwe wilg, heggenroos wilde appel, zachte berk, blauwe bosbes, hazelaar. Jeneverbes, brem, wilde lijsterbes, kamperfoelie en nog andere, raadpleegt u verder svp de kaart. Cultuurhistorie Er zijn een aantal beheerders, Naast de TBO ers zien we ook andere eigenaren, zoals een particulier, R. Pigeaud, wie het Ooster- en Westerzand kocht zo’n 21 jaar geleden, 260 hectare ontginningsbos op stuifzand met heide en vennen in het NO van het Holtingerveld, en is dat als een haas gaan omvormen zo lezen we. Productiebos. Ze houdt houtproductie aan als bron voor inkomsten om het beheer uit te voeren. Het wandelbeleefpad langs het herstelde turfvaartje tussen het Brandeveen en de Uffelter Boervaart is mede door die inkomsten tot stand gekomen. Alle beslissingen neemt zij in samenspraak met Piets Kerssies. , oud districtshoofd SBB en sinds 10 jaar haar adviseur. Ook werkt ze samen met Natuurmonumenten voor vernatting veen en boskap. Cultuurhistorie en geschiedenis In Wereldoorlog 2 is er een plan geweest hier een vliegveld aan te leggen en daarvoor moest een landgoed wijken …… en Darp werd gesloopt. Hoewel het nooit is gebruikt zijn er nog restanten te vinden in dit N2000 gebied. Dat is een belangrijke publiekstrekker in het Holtingerveld, natuurlijk is dit wel aardig maar geen verplichting N2000. Een Fliegerhorst in Drenthe – De Luftwaffe ging in 1942 op zoek naar een locatie voor een groot vliegveld in Drenthe. ZW Drenthe leek ideaal: de controlekamer van het hele bouwprogramma werd ondergebracht in de buitenplaats Overcinge. DE startbaan was gerekend op 1400 meter lengte en 80 m breedte. De baan was OW gericht, en om het aanvliegen en starten makkelijker te maken werden 2 hunebedden verwijderd, maar gelukkig onder de grond gestopt, zodat ze na de oorlog in situ konden worden herplaatst. De aanleg startte in 1942, met werk van dwangarbeiders werd het project uitgevoerd. Ze werden in kampen in o.a. Veenhuizen gehuisvest. Er moesten er ongeveer 5000 in aantal zijn. Niks was te veel moeite: Darp werd even gesloopt en verplaatst. Op de bouwplaats werd een smalspoor aangelegd voor vervoer van bouwmateriaal. Delen ervan zijn nog zichtbaar in het landschap Holtingerveld. Hoewel de geallieerden op de hoogte waren van deze locatie, grepen ze pas in 1944 door aanval van een kleine 300 Britse vliegers………en pogingen het te vernieuwen werden in 1945 werden verijdeld door een nieuw bombardement van geallieerden. Einde oefening……Fliegerhorst maakt deel uit van Holtingerveld. (Met dank aan website traces of war, Drenthe in Oorlog, NIOD e.a.) Overcinge is nu in particuliere handen. Daarom is Natuurmonumenten heel dankbaar want nu kan de startbaan worden vrijgemaakt van bebossing, en voor het eerst zegt NM nu rekening t e houden met de cultuurgeschiedenis………tja, het is maar net zo het uitkomt! De weg Lhee-Kraloo, de bomenrijen erlangs van 90 jaar oude zomereiken en het Noordenveld in het Dwingelderveld en Oude Willem in het Drents Friese Wold zijn ook cultuurgeschiedenis maar werden vernield. Willekeur: en dat is precies wat het Hof van Justitie niet wil omdat dit de rechtszekerheid in gevaar brengt. Slot Terug naar het begin: Zoals we meldden zijn er eeuwenoude sporen in het bos te vinden voor een geoefend oog. Denk bijvoorbeeld aan wallen, wegen en zaagkuilen. Zoals bekend hadden de dorpsbewoners een grote heide die alsmaar groter werd veroorzaakt door intensief beheer. Na 1870 werd dit gemeenschappelijk gebruik bij wet opgeheven en zijn deze terreinen stuk voor stuk bebost. Ook in die recent aangeplante bossen kun je oudere sporen aantreffen, omdat het dus gebieden zijn die oudere samenlevingen vroeger gebruikten. Sporen van greppels kuilen wegen en wallen, sporen van schansen, landweren, prehistorische akkers, urnenvelden en grafheuvels, zijn maar een paar van die voorbeelden. Uit het vrijmaken van een startbaan, herinnering van WOII moet dan meteen worden genoemd de schuilplaatsen waar onderduikers hebben gezeten. Kortom: bossen zijn meer dan biomassa of een verwijdering waard omdat er een EHS-doel moet worden gehaald……… (en geen Natura 2000 – verplichting van Brussel) Bossen zijn ware schatkamers. Vandaar die handleiding: Erfgoed in bosbeheer. Belangrijk is dus rekening te houden met die sporen, Vanwege hun belangrijke cultuurhistorische waarde (…jawel mevrouw Schouten) heeft de Rijksdienst de bossen bovendien opgenomen op de digitale kaart Groen erfgoed op de site van Cultureel Erfgoed: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2019/01/01/behoud-groen-erfgoed Symposium 25 oktober as. Het symposium Behoud groen erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort gaat over de instandhouding van bedreigde populaties van wilde bomen en struiken in Nederland. Uit een onlangs met subsidie van de RCE opgesteld rapport blijkt dat de staat van de inheemse bomen en struiken in Nederland ronduit zorgwekkend is. De helft van de soorten is zeldzaam en in hun voortbestaan bedreigd. Toch wordt dit nauwelijks opgemerkt. Met dit symposium wil de RCE de aandacht vestigen op de problemen, maar vooral ook de oplossingen in kaart brengen. https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2020/10/27/symposium-behoud-groen-erfgoed]]>

Nieuwsoverzicht

Waarde lezer,

Het eerste kwartaal 2020 is ruim gepasseerd.

Eindelijk krijgt u van ons een nieuwsoverzicht. Een aantal onderwerpen passeren de revue, te weten: Coronavirus in relatie tot het Klimaatarrest en de overheidsreactie op het arrest, zonder ter wachten op het advies van de daartoe aangestelde Commissie Remkes, het huidige natuurbeheer dat geen verandering lijkt te krijgen maar eerder intensivering, de branden, bossenstrategie, biomassa en ontbossing: wat Nederland presteert vergeleken met de Amazone.

CORONA, KLIMAATARREST EN ONZE OVERHEID

De Hoge Raad heeft gemeend de Staat te bevelen wat Urgenda vindt en wil, daartoe uiteraard gesteund door GroenLinks. Het Corona virus heeft in wezen al aan de wensen van de milieuorganisaties voldaan, maar onze overheid liet er geen gras over groeien en gaat toch stikstof maatregelen nemen. Dat is recentelijk bekend gemaakt. Dat betekent dus boeren uitkopen en ammoniak ruilen voor stikstofoxiden.
Meer hierover zie deze links:
Lees het volgende artikel op wyniasweek.nl:

Aan het Urgenda-klimaatarrest is met de Corona-maatregelen wel voldaan

Komende 10 jaar gaat het kabinet 5 miljard besteden aan allerlei stikstofmaatregelen Uiteraard natuur”herstel”, gebieden vergroten, (alweer) boeren uitkopen, stikstofruimte die vrijkomt gebruiken voor andere stikstof emittenten, maar niets over ander natuurbeheer, dat dringend nodig is. Een politieke domme en door politiek en milieu-prop gedram gedreven beslissing die geen rekening houdt met de huidige omstandigheden die dramatisch zijn.

Waarom is niet gewacht op het advies van de commissie Remkes, die speciaal is aangesteld voor het stikstof-dossier? Dat is op zijn zachtst gezegd onbehoorlijk bestuur.

Dom is ook, om het natuurbeheer los te koppelen van het stikstof en bos-dossier, waarvoor immers een bossen strategie zou zijn opgetuigd. Het bos heeft er alles mee te maken, omdat Natura 2000 stikstof gevoelige Habitats meent te moeten aanleggen en ten onrechte roept dat dit Brussels dictaat is. Dat is onjuist en in strijd met het Streetman arrest en de eerdere jurisprudentie van het Hof, nee, niet de Raad van State. Maar de laatste hoort ook uitvoerder te zijn van de richtlijnen en de jurisprudentie van het `Hof! Helaas – dat is vanaf het begin van de implementatie het geval- is de Raad dat niet. Dat heeft schrijnende gevolgen.

Zie over het wanbeheer in o.a. de Peel en recentelijk de enorme branden:
Het huidige beheer faalt aan alle kanten. De branden in de natuurgebieden op veel plaatsen in Nederland, en in de Peel al voor de tweede keer in hetzelfde gebied van de Deurnese Peel, komen door de manier van beheer van het gebied.
Het vuur is niet uit te krijgen omdat er geen brandgangen zijn. Staatsbosbeheer wil iedereen weren in het gebied en daarom is het zo ontoegankelijk gemaakt.

Lees hier:

De onveiligheid voor dieren in het gebied en mensen in de buurt wordt veel te groot bij de veranderende weersomstandigheden. De extreme droogte in het voorjaar al het derde jaar op rij zorgt ervoor dat een ondoordacht weggegooide sigaret aan de rand van het gebied desastreuse gevolgen heeft.

50 jaar geleden moesten er om de 100 meter brandgangen door een gebied lopen, zodat de brandweer er snel bij kon.  Dat is losgelaten met hoge kosten en gevaarlijke situaties tot gevolg.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3193031/Brand-in-de-Deurnese-Peel-is-een-van-de-grootste-Nederlandse-natuurbranden-ooit

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3193455/Dit-doet-de-enorme-brand-met-de-natuur-in-de-Deurnese-Peel-DRONEBEELDEN

Misschien is dit ook een argument voor de Tweede Kamer om ander bosbeheer af te dwingen bij de minister?

Een andere Milieu- organisatie, MOB, staat alweer klaar om naar de rechter te gaan. Voor de stikstof, maar wie keert de praktijken van de natuurbeheerders waar subsidies prevaleren boven goed natuurbeheer?

Wordt vervolgd.

BOSSENSTRATEGIE

Tot onze teleurstelling is de bossenstrategie in feite geruisloos eind vorig jaar aangenomen, (zonder dat er op onze brief van augustus is ingegaan) en met Koreaanse meerderheid aangenomen door de Provincies. Weliswaar zijn een aantal deelnemers van het Netwerk nog in gesprek geweest met het Ministerie, begin dit jaar, niet wetende dat dit dossier in wezen al rond was. Rare zaken.
Er zijn wellicht nog opties om in gesprek te blijven over beter bosbeheer met onze expert, samen met een aantal afgevaardigden. We wensen hen alle succes.

Te vrezen valt helaas dat het er onverminderd slecht blijft voor het bos. Want als het ambtelijk keurkorps de natuurbeheerders en andere beleidsbepalers en hun “adviseurs” geen serieuze pogingen wagen om het wanbeheer in de bossen aan te pakken EN eindelijk bos te gaan aanplanten op een wijze die goede bossen in de toekomst kan leveren, en massaal herplanting wat is kaalgekapt zien wij het somber in.

Leest u maar eens wat er weer voor schoons op de plank ligt aan plannen om de Vogel- en Habitatrichtlijn verder te verminken.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/04/17/kamerbrief-over-verzamelbrief-natuur

BIOMASSA

Biomassa heet ten onrechte groene energie. Voor wie niet weet wat dit is, weer een film voor u:
https://vimeo.com/388025992
Verder nog een link naar vrij links:
https://www.vrij-links.nl/rubriek/klimaat-energie/massale-bomenkap-voor-een-papieren-werkelijkheid-het-biomassadossier/

Dat biomassa bestaat uit reststromen zijn uit het groenbeheer is helemaal niet waar. Er verdwijnen oude bossen in ovens die overal als paddenstoelen uit de grond worden gestampt. Zelfs oude spoorbielzen worden in de schoorsteen gestopt. Dit zijn zeer gevaarlijke afvalstoffen die in een afvalverbrander thuishoren, maar die ook in de zogenaamde groene energie pijpen terecht komen. Een uitgebreide film die het groene element haarfijn neersabelt ziet u in de nieuwe documentaire van Jeff Gibbs en Michael Moore:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3136&v=Zk11vI-7czE&feature=emb_logo

POT VERWIJT DE KETEL

Het Wereldnatuurfonds maakt zich-terecht- druk over het Amazonegebied:
“Bijna 20 procent van het Amazonegebied is al ontbost, en we naderen het ‘point of no return’, wanneer het woud zal veranderen in savanne”, zegt Mauricio Voivodic, directeur van de Braziliaanse afdeling van het Wereldnatuurfonds (WWF).
www.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/ontbossing-amazonegebied-in-brazilie-op-hoogste-niveau-sinds-2008~abb0fa1d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Fijn dat ook Greenpeace zich met drones inzet voor behoud van het tropische oerwoud in het Amazonegebied (uw flyer van 20 april 2020).

Maar het Hollandse hemd is nader dan de Braziliaanse rok:
In onze eigen Nationale Parken, Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold, verdween afgelopen jaren een hoger % bos zónder Greenpeace protesten…
www.woudreus.nl/new/?cat=3 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten overtreffen Bolsonaro als ontbossers vele malen…

Rood: ontbossing Drents-Friese Wold

Rood: ontbossing Dwingelderveld

www.globalforestwatch.org/map/country/NLD/1/12?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOmZhbHNlLCJoaWRlTGVnZW5kIjp0cnVlfQ%3D%3D&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo1Mi44MjE4MTg4NDY5NDEwNiwibG5nIjo2LjQ0NTE3OTI3MDQ1MTkwNH0sImJlYXJpbmciOjAsInBpdGNoIjowLCJ6b29tIjoxMS43MjYxMzgyNDMyMjYxMDEsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZSwiYmJveCI6W10sImRyYXdpbmciOmZhbHNlfQ%3D%3D&menu=eyJtZW51U2VjdGlvbiI6IiJ9&treeLoss=eyJpbnRlcmFjdGlvbiI6e319

Less green, no peace in eigen land?

Volgende keer:

Het Holtingerveld, ook N2000 gebied.   ~Zie Eunis:

https://eunis.eea.europa.eu/sites/NL9801071#tab-designations

Daar is en wordt ook zeer druk heringericht, en dat krijgt van ons onvoldoende aandacht, hetgeen ten onrechte is. Een voorproefje krijgt u van Meldpunt Bomenkap:

https://www.bomenkapmeldpunt.nl/beleid/holtingerveld-en-hele-omgeving-havelte/
https://www.bomenkapmeldpunt.nl/beleid/kaalslag-havelte/

 Als er iemand die daar woont ons verder  kan informeren houden we ons aanbevolen. 

]]>

Open brief: dringend verzoek: pas op de plaats

Gezien de subsidies die worden verstrekt m.b.t. “natuuromvormingen en natuurherstelmaatregelen” zien wij hoe overheden en natuurbeheerders in toenemende mate hierop inspelen. Niet wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie. Men gaat voor “wensnatuur”; niet zelden onomkeerbare schadelijke gevolgen ten gevolge hebbend die van tevoren niet zijn ingecalculeerd, maar wel voor de hand lagen. Tot op heden is dit nauwelijks geëvalueerd. Of er wordt ten onrechte door de beheerder geroepen dat de beoogde natuurdoelen zijn bereikt.  Omdat er geen toezichthoudende instantie blijkt, blijft de slager keurt eigen vlees-constructie, met alle gevolgen van dien.

HOOGVEEN

De Woudreus ontdekte bij toeval dat bijvoorbeeld het Koelevaartsveen in het Dwingelderveldis gekapt voor hoogveen:• Eerst snavelzegge, veenmossen, waterdrieblad; klein blaasjes kruid, veenpluis, drijvende egelskop.\- na waterperiode: veenbes, beenbreek, gevlekte orchis. Lavendelheide.-  – Totaal ongeveer 20 hectare oud bos gekapt.-  – Er groeit nu extreem zeldzaam waterlobelia. Leuk, maar niet daarvoor is gekapt!–  –  

Dan nu het eerste project: Bos wijkt voor hoogveen:Holtveen, Dwingelderveld:

50 ha bos gekapt. Oud bos,langs A28, habitat Kwalificerende soort Zwarte Specht. Wordt gekapt voor restauratie Holtveenslenk. Volgens de auteurs van toen moest er binnen 25 jaar feest zijn, en wel voor:

Drijvende egelskop, klein blaasjeskruid, Draadzegge, Snavelzegge, waterdrieblad, Been breek

Gevlekte orchis

Korhoen.

Er kwam niets van terecht. Op een ding na: de gevlekte orchis.

In plaats van hoogveen:

natte heide met heideblauwtje.   Moeraswolfsklauw, kleine zonnedauw    open water met roodhalsfuut 

en struweel met niet-kwalificerende grauwe klauwier.

Dus alleen de gevlekte orchis lukte, verder kwamen de voorspellingen niet uit.

Alsof je belooft een stadion te bouwen waarvoor 70 hectare oud bos sneeft en dan zegt ja maar een speelhut is ook leuk!

Terwijl De Woudreus met stelligheid weet dat de overwinterende Wintertaling ex art4 lid 2 Vogelrichtlijn, hier huisde voor de ingrepen.

Dan is het toch van de gekke dat economie nog meer moet wijken voor wensnatuur die stikstofgevoelig is, wensnatuur die maar al te vaal niet eens lukt. Waarom geen evaluatie? Waarom eisen de natuurorganisaties om geld en land van anderen voor nog meer mislukkingen?En vinden waarschijnlijk nog gehoor????

Wij hebben hieromtrent, mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming, deze Open Brief verzonden aan: alle fracties van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, Colleges van Gedeputeerden, Fractievoorzitters en Griffie van alle Provinciale Staten, met kopie aan Minister Carola Schouten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen en de Media: 

Download de brief hier:

]]>

BOS WIJKT TEN ONRECHTE VOOR WENSNATUUR

In Stelkampsveld stelden inwoners terecht de vraag waarom kerngezonde bomen moesten worden gekapt. Smoesjes als zouden naaldbomen water vasthouden en houtakkers waren zonder waarde werden ook in het Dwingelderveld al gebezigd 30 jaar geleden.

Helaas zijn de natuurbeheerders nog steeds de baas in het bos, hun beleid is heilig. Dus als zij meer vennen, heide of zand willen, dan komen die er.

`Nee, dat kappen van naaldbos is niet voorgeschreven door de Habitatrichtlijn. `Kijkt u maar naar de Standaard Data Formulieren, hierop staat precies vermeld hoeveel de oppervlakte bedraagt in een N2000 gebied: van bijvoorbeeld heide, of herstellend hoogveen, vennen of hulst- beukenbos of eiken en in welke staat van instandhouding dat zich bevindt. Meestal is dat A of B en bij een type kan er sprake zijn van C (behoeft verbetering). Er hoeft niet meer bij. Het overige in het gebied staand aan bos, of weiland,  dat geen naam heeft, is daarmee nog geheel niet vogelvrij! Dat dient bijvoorbeeld voor habitat van de strikt beschermde soorten als vleermuis, salamanders, mossen, en alle vogelsoorten ex art. 3 Vogelrichtlijn. De Habitatrichtlijn zegt ook al niet dat bijvoorbeeld Amerikaanse eiken, noten of acacia of lariks verwijderd moeten worden. Zelfs grasland mag grasland blijven…….

Er hoeft al helemaal niks,  er MAG zelfs helemaal niks afgesnoept aan natuurontwikkeling ex artikel 6 lid 1 Habitatrichtlijn, ook al zijn het nog zo prioritaire soorten-   in gebieden die zijn aangewezen als habitat voor de Vogelrichtlijn voor aangewezen soorten ex artikel 4 lid 1 t/m 4 Vr. Dat heeft dezelfde bescherming van artikel 6 lid 2 tm 4 Habitatrichtlijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Zwarte Specht en Wespendief, kwalificerend voor DRFRWold en Dwingelderveld. Allebei aan bos gebonden soorten. Grote oppervlakten aaneengesloten oud bos. Dat bos moet blijven staan ex art 6 lid 2 Hr. en blijven bestaan. Bos, ook of zelfs juist naaldbos, is hun habitat.

Dat dat de beheerders niet aanstaat is totaal niet relevant. Dat ze meer vennen willen hebben ook niet. Dat ze liever zandbakken hebben met zeldzame tapuiten, ook niet.

 Dat is volstrekte willekeur en zelfs onrechtmatig en een inbreuk op de richtlijnverplichtingen als je er bos voor omhakt in een gebied aangewezen voor de Zwarte Specht en Wespendief. Denk hierbij maar eens aan de bossen langs de Canadaweg en het Aekingerzand!

IN een Vogelrichtlijngebied is eerst en vooral art 4 Vogelrichtlijn van toepassing en als je zo nodig wat wilt ontwikkelen, of een troetelsoort tapuit wilt aantrekken dan is dat artikel 3 Vr -een equivalent van artikel 6 lid1 Hr.  Maar dan mag je nooit het te beschermen gebied ervoor opofferen! Dat is wat hier in Nederland op onbeschaamde wijze gebeurt. Dat is een inbreuk op de richtlijnverplichtingen. Zie ook wat Sovon aan elkaar wist te breien over het lot van de te beschermen Zwarte Specht.

https://www.sovon.nl/provincies#euring=8630&prov=DR&lang=nl

Wensnatuur gaat voor habitat- en soortbescherming

Trots is men op wat gelukt is. Men noemt niet ten koste waarvan. Men noemt niet wat voor misbaksels er zijn gebakken…………kijkt u maar eens naar de waterballetten rondom het ecoduct langs de A28, ook echt een richtlijnverplichting voor de zwarte specht. Nou kan hij zijn eieren uitbroeden op de A28, want zijn habitat is ervoor gesneefd. Ja en toen ze toch bezig waren zijn de overige 8 nestplaatsen ook verwijderd want er moest zo nodig fosfaat- rijke bovenlaag van het `Noordenveld worden gedumpt.

 En daar zou heide komen, maar dat werd blubber.Voor opnieuw zaaien was na alle echecs geen geld, dus deelden  GS van Drenthe maar de hoofdprijs uit voor het mooiste stuk geluidswal van Nederland……..afval……uiteraard alles zonder  zonder passende beoordeling en verplichte MER vooraf.

Koelevaartsveen: daar groeien rode lijst soort Waterlobelia.  (Dat hoeft nog niet eens een prioritaire soort ex art 6 lid 1 te zijn.) Fout: inbreuk VHR: artikel 6 lid 2 overtreden.  Dit was  te beschermen habitat ingevolge de  Vogelrichtlijn voor de Zwarte Specht. Dus daar is artikel 6 lid 1 niet toepassing!

Trots is men o.a. op nog een 70 ha groot uitgegraven veen, genaamd Holtveenslenk waarvoor ook “saai monotoon” naald bos is gekapt: daar zouden natte heide met  heideblauwtje,struweel met grauwe klauwier  ( ex art 3 VR)en de waterlobelia ( ook hier: is dat wel prioritair??, wel rode lijst) in ruime mate aanwezig zijn, maar hoe  geweldig ook: het was een Vogelrichtlijngebied heren!!!! De lantaarnpaal is ook van ijzer, want afblijven had gemoeten. 

Ook en niet in de laatste plaats van wege artikel 12 Habitatrichtlijn, dat zich ontfermt over strikt te beschermen soorten. De projectontwikkelaars inventariseerden niet eens.  Dus  ook daarom is zeer  ten onrechte gekapt. Naast Boschoord,  Anserveld, Aekingerzand, Wapserveld, `Holtingerveld, de weg Lhee-Kraloo met zijn bomenrijen van honderden eiken en berken etc etc etc etc.

Bos blijft bos

En dat bos bos blijft is daarmee dus ook meteen leugen nummer zoveel. En zoals de heer Kreetz ( NM) het zegt, is onnavolgbaar: “als je het de mensen nog een keer uitlegt waarom we kappen begrijpen ze het wel………”

Naaldbos deugt niet: karikatuur van de werkelijkheid:

Naaldbossen: waardevol onderdeel van het Nederlands cultuurlandschap

Naaldbossen worden ten onrechte nog steeds afgedaan als kunstmatige houtakkers van exoten zonder toegevoegde natuurwaarden. Dat is een karikatuur van de werkelijkheid!

Naaldbossen kunnen rijk zijn aan soorten en herbergen een groot aantal eigen soorten die alleen daar te vinden zijn. Dat geldt voor paddenstoelen: 475 soorten, waarvan 270 op Rode Lijst,  zeker, maar ook voor andere soorten groepen als unieke soorten mossen,- te beschermen vlgs de Habitatrichtlijn-,  insecten en broedvogels.

Een afwisseling van naald- en loofbossen draagt zeer sterk bij aan de biodiversiteit en belevingswaarde van het landschap. Een gelijksoortig bos daarentegen niet.

]]>

NNN, Natura 2000 en zonneparken.

Waarde lezer,

Dit keer drie onderwerpen:  te beginnen met de plannen opschoning (van doelen) van N2000 gebieden, vervolgens de NNN, en als laatste het bericht over  de Vereniging voor Cultuurlandschap die kritisch is over zonneparken.

N2000

Tot op heden is ons kabinet niet verder gekomen in de stikstofperikelen dan  snelheid verminderen, veevoer veranderen, en varkensboeren warm uitkopen.  Tot onze niet geringe verrassing kwam  eindelijk het bericht dat het kabinet ook gaat kijken naar de natuurgebieden. Naast uiteraard weer bakken geld voor “herstel”maatregelen worden ook – eindelijk – de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden kritisch bekeken. Daar ligt de werkelijke oorzaak- zie ook verder-, en die ligt niet in de stikstofdioxide of ammoniak.

 Deze aanwijzingsbesluiten worden opgeschoond, met als doel instandhoudingsdoelen die niet voortvloeien uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, waaronder habitattypen die na aanwijzing nog zijn toegevoegd, waar mogelijk te schrappen. 

(Het is maar een suggestie: laat hetgeen Dr. Nico Gerrits heeft gepubliceerd, geheel uitwerken. Ook in wetgeving!)

Kwaliteit zwak 

Het kabinet meent dat de kwaliteit van sommige kleine Natura 2000-gebieden door hun omvang en ligging structureel zwak blijven, zelfs wanneer er herstelmaatregelen worden getroffen. Daar waar dat aan de orde is, zal worden bekeken of de beschermde status moet worden aangepast. Daarover gaat het kabinet met Europese Commissie in gesprek. 

Samenvoegen 

Daarnaast wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen. Ook het wijzigingsbesluit aanwezige waarden zal niet worden vastgesteld. 

Duidelijk is dat de Nederlandse politiek heel onverstandig is geweest zo veel natuurgebieden neer te zetten in ons kleine land.

Dr. Nico Gerrits benoemt de oorzaken van de crisis en doet de  oplossing aan de hand :

“De fundamentele fouten, elk met een verschillende impact, die aan de crisis ten grondslag liggen zijn de volgende:
1: geknoei bij de selectie van gebieden door LNV en de natuurbeschermingsorganisaties,
2: een onjuiste omzetting van de richtlijnen naar Nederlands recht, gevolgd door een zeer discutabel beleid wat strijdig is met die richtlijnen, maar desondanks wordt voortgezet,
3: het belasten van gebieden met de ambities (geen richtlijnverplichtingen) van de natuur-beschermingsorganisaties,
4: het toekennen van een KDW aan habitattypen die aanmerkelijk lager is dan wat internationaal geaccepteerd kan worden,
5: een door de bestuursrechter gehanteerde drempelwaarde die te hilarisch laag is om er woorden aan vuil te maken.
6: ammoniakdepositie van individuele bedrijven berekenen met een model wat nooit gevalideerd is.

De minister van LNV heeft de zelfstandige bevoegdheid hier verandering in te brengen, want zijn voorgangers hebben het bovenop de richtlijnverplichtingen gestapeld. Het vereist politieke moed en stamina om de noodzakelijke veranderingen door te voeren, want er liggen twee behoorlijke obstakels op de weg, die schuldig zijn aan het ontstaan van de crisis. 

Ten eerste de kleine groep ambtenaren op LNV, die volkomen autonoom zijn geweest bij het selectie proces van de Natura2000 gebieden en bij het opstellen van de natuurbeschermingswetgeving. 

Ten tweede de natuurbeschermingsorganisaties die, in nauwe samenspraak met die ambtenaren, hun ambities hebben vertaald als richtlijnverplichtingen .

Om de crisis op te lossen zal de Minister als eerste die twee obstakels terug het hok in moeten jagen, de rest is kinderspel.”

 NNN Notabene 

NNN: het Nationaal Natuur Netwerk mag evenmin aan forse opschoning ontkomen. Immers NNN is niet anders dan de Ecologische Hoofdstructuur en dat nederlands beleid  is natuurontwikkeling en heeft ook  maar een doel: landroof, verschraling vernatting en ontgronding.  Het resultaat noemt men – o.i. ten onrechte- altijd “natuur”.Dit netwerk EHS/NNN is  verspreid over Nederland en de bevoegde gezagen doen daaraan alle mee,de burger heeft niets te vertellen. Maar  krijgt wel ook natte voeten door dit beleid. Dit Nederlands beleid, begonnen in 1990, moet ook met onmiddellijke ingang gestopt. Want ook dit is verantwoordelijk voor de impasse waarin Nederland is beland. Het is voorts  in strijd met art. 6 lid 1 van de EVRM en art 14 van de Grondwet. Het is al schandalig genoeg dat dit landelijk beleid bovenop de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000 is gelegd. Daarnaast geldt dit beleid overal in Nederland. Hierdoor ontstaat nog meer drang tot kappen van bos  ontgronding en vernatting en het vervolg is mislukte wensnatuur.

Dus ook dit EHS/NNN beleid moet grondig herzien en veranderd in aanleg van bos in plaats van schrale natuur. Dat schiet op: je vangt en CO2 en je compenseert de enorme ontbossing van de laatste 20 jaar.

Bos is goed voor opvang van  fijnstof, reguleert de temperatuur, zorgt voor wateropvang, gaat erosie tegen, dempt lawaai,  en geeft onze alsmaar groeiende bevolking een ruimte voor waardevolle natuur, naast stilte, habitat  en rust voor diersoorten.

ENERGIE _ELLENDE :ZONNEPARKEN IN DE WEI?

Terwijl grootschalige zonneparken  worden opgericht in onze nog groene weiden, door allerlei buiten  het parlement gesloten akkoorden,   is er een organisatie die de poot dwars zet en terecht.

VNC niet akkoord met zonneparken in het landschap 

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) behoort niet tot de medeondertekenaars van het akkoord ‘Zon op Land’ dat grootschalige zonneparken in het landschap mogelijk maakt. De VNC is er niet van overtuigd dat in het akkoord voldoende rekening wordt gehouden met ecologische waarden. 

Omdat het effect van zonneparken op de bodem nog altijd niet eenduidig bewezen is hanteert de VNC veel strengere eisen aan zonneparken dan die in het akkoord genoemd worden.

 Bovendien moet een zonnepark volgens de VNC voorzien worden van omringende landschapselementen en dienen bedreigde natuurwaarden in de directe nabijheid gecompenseerd te worden. 

Na 15 jaar moet het zonnepark opgeruimd en moeten  boeren  er weer gebruik van  kunnen maken. 

LOST dit het klimaatprobleem op?

Nog los van de invulling van het akkoord is de eigenlijke vraag die volgens VNC gesteld moet worden of het klimaatprobleem met zonneparken op Nederlandse grond opgelost kan worden. 

Windenergie is het meest efficiënt op zee of aan de kust, zonne-energie in landen waar veel zon is. Voor een omschakeling naar kringlooplandbouw is juist meer grond nodig. In dat licht is het moeilijk uit te leggen dat stadslandbouw wordt gepropageerd op daken en in gebouwen terwijl landbouwgronden volgebouwd worden met zonnepanelen. 

Als in Nederland al zonnepanelen geplaatst worden dan horen deze op daken of in braakliggende bouwlocaties, niet in de wei. 

Dit onderschrijft onze Stichting van harte.

]]>

Stichting de Woudreus